ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักแผน  กลุ่มงานวางแผน  
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ   10400
โทรศัพท์  0-2354-6557   
โทรสาร   0-2354-6593

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 02-965-7297-9
โทรสาร  02-965-7296
สรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ ๒) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงแนวใหม่ สาย ทุ่งสง-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔ (อัพเดต ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘)
  • หนังสือเชิญ CLICK
  • เอกสารประกอบการประชุมสัมนาครั้งที่ ๒ CLICK
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ CLICK
  • บอร์ดนิทรรศการ  CLICK
  • สรุปผลการประชุม CLICK
    ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงแนวใหม่ สายทุ่งสง–บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔ โดยล่าสุดได้จัดให้มีการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ ๒) เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบานบุรี โรงแรมแกรนด์ เซาเทิร์น ทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๕ คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน/องค์กรธุรกิจภาคเอกชน ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ และหน่วยงานเจ้าของโครงการ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องมรกต โรงแรมกระบี่ รอยัล โฮเต็ล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ปฐมนิเทศ
กลุ่มย่อย 1
กลุ่มย่อย 2
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3