ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักแผน  กลุ่มงานวางแผน  
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ   10400
โทรศัพท์  0-2354-6557   
โทรสาร   0-2354-6593

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 02-965-7297-9
โทรสาร  02-965-7296
1.3.    วัตถุประสงค์ของโครงการ
    ในการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงแนวใหม่ สาย ทุ่งสง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 ทางกรมทางทางหลวงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ดังนี้
1)    เพื่อศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของทางหลวงแนวใหม่เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 41 กับ ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2)    เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ และวิศวกรรม
3)    เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment : EIA)
4)    เพื่อดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)

ปฐมนิเทศ
กลุ่มย่อย 1
กลุ่มย่อย 2
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3