ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักแผน  กลุ่มงานวางแผน  
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ   10400
โทรศัพท์  0-2354-6557   
โทรสาร   0-2354-6593

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 02-965-7297-9
โทรสาร  02-965-7296
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒

  1. กำหนดการการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๒) โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงแนวใหม่ สาย ทุ่งสง – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔ (รายละเอียดคลิกที่นี่)
  2. ประกาศกรมทางหลวง (รายละเอียดคลิกที่นี่)
  3. บอร์ดของประชุมกลุ่มย่อย ๒ (รายละเอียดคลิกที่นี่)
  4. แผ่นพับของประชุมกลุ่มย่อย ๒ (รายละเอียดคลิกที่นี่)

สรุปผลกระประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒

ปฐมนิเทศ
กลุ่มย่อย 1
กลุ่มย่อย 2
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3