ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักแผน  กลุ่มงานวางแผน  
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ   10400
โทรศัพท์  0-2354-6557   
โทรสาร   0-2354-6593

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 02-965-7297-9
โทรสาร  02-965-7296
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑

  • แบบสอบถามกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ CLICK
  • ประกาศกรมทางหลวงกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ CLICK
  • แผ่นพับกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ CLICK
  • สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ CLICK
  • เอกสารการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ CLICK
ปฐมนิเทศ
กลุ่มย่อย 1
กลุ่มย่อย 2
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3